Saturday, January 14, 2012

ARALIN 17: Sekswalidad, bigyan, ng Dignidad

Mga Batayan Tungo sa Marangal na Sekswalidad

SEKSWALIDAD


  • tumutukoy sa kabuuaqng aspeto ng pagiging tao lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagiging babae of lalaki. Batayan ng kahulugan ng buhay.


ETIKAL NA PRINSIPYO NA MAARING GAWIN MONG GABAY BILANG KABATAAN

  1. Tandaann na ang sekswalidad ay isang banal na bahagi ng ating pagkatao. Ang pagbebenta ng aliw ay isang patunay lamang na ang pananaw sa sekswalidad ng iba ay nakabatay lamang sa pisikal na speto nito. At dahil ang katawan ay materyal nagiging isa itong laruan o object o kaya ay isang produkto para sa kasiyahan ng ilan sa maling dahilan.
  2. Maging kritikal sa pagsusuri sa mga nakikita ukol sa mga isyung may kinalaman sa seks.


SEKS- pisikal at biyolohikal na pagkakaiba ng mga babae at lalaki.

Hindi lahat ng ipinapakita sa aklat at magasin at iba pang publikasyon at TV ay tama. Iwasang magpadala sa maling oryentasyon ukol sa seks.

3. Magkaroon ng mainam na pananaw ukol sa sariling sekswalidad at sa sekswalidad ng iba. Makatutulong ito upang tratuhin natin ang ating kapwa ng may paggalang at dignidad,. ipahayag ang sariling sekswalidad sa mabuting pamamaraan. iwasan din ang bulag na pagsunod sa agos ng mga inembentong sekswalidad.

5 comments: